Zmluvné podmienky

Vyplnením a odoslaním záväznej prihlášky na webovej stránke www.WWW.DANCECAMP.EU - ikona "KÚP HNEĎ!” kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu pre podujatie WWW.DANCECAMP.EU, kde predávajúcim je nezisková organizácia DANCE AWARDS o.z., Nitrianske Sučany 47, 97221 Slovensko, IČO 42377552 (ďalej len DA). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, prípadne inej zmluvy, ktorá na ne odkazuje.

Registračný formulár na stránke WWW.DANCECAMP.EU a VOP sa vzťahujú na záväznú registráciu konkrétnej osoby na tento tanečný camp. Registráciou tanečník (jeho zákonný zástupca) preberá na seba povinnosti vyplývajúce pre neho z týchto VOP. Účastníkom podujatia WWW.DANCECAMP.EU je osoba, ktorej účasť je záväzne podložená vyplnenou registráciou a cena stanovená predávajúcim bola uhradená v súlade s pokynmi tohto podujatia.

Osoby mladšie ako 18 rokov zastupuje osoba staršia ako 18 rokov (zákonný zástupca). Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za plnenie podmienok zmluvy. Zmluvný vzťah medzi zákonným zástupcom a DA vzniká a nadobúda účinnosť po zaregistrovaní žiadosti, zaplatení a automatickom zaslaní registračných údajov DA.

Podmienkou potvrdenia registrácie tanečníka na podujatie WWW.DANCECAMP.EU je úhrada finančnej čiastky určenej predávajúcim, a to buď prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry, alebo úhradou čiastky kreditnou kartou prostredníctvom platobného systému.

Zaslaním záväznej prihlášky kupujúci súhlasí s tým, že organizátor podujatia, WWW.DANCECAMP.EU - DA, môže od všetkých účastníkov požadovať lekárske potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test na COVID 19 alebo iný doklad o bezinfekčnosti. Ak na základe nepravdivých alebo neúplných údajov účastníka podujatia (v jeho zdravotnej dokumentácii) dôjde k ohrozeniu zdravia ostatných účastníkov podujatia alebo realizačného tímu, vyplývajú z tohto pochybenia právne a finančné dôsledky, vrátane vylúčenia účastníka podujatia (kupujúceho) zo samotného podujatia, bez možnosti akejkoľvek finančnej náhrady za nesplnenie povinnosti zo strany DA.

Účastník podujatia WWW.DANCECAMP.EU je povinný dodržiavať bezpečnostné a organizačné pravidlá podujatia, rozvrh hodín, pravidlá vyplývajúce od poskytovateľa ubytovania. Účastník podujatia je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť alebo ohroziť zdravie ostatných účastníkov podujatia WWW.DANCECAMP.EU.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť prihlášku na základe vyššej moci alebo v prípade hrubého porušenia všeobecných podmienok zo strany kupujúceho - najmä v prípade ohrozenia zdravia alebo bezpečnosti ostatných účastníkov podujatia - a to úplne BEZ NÁHRADY VYHRADENÝCH PRÍSPEVKOV zo strany kupujúceho.

STORNO PODMIENKY AKCIE WWW.DANCECAMP.EU

Ak kupujúci zruší registráciu z podujatia WWW.DANCECAMP.EU, predávajúci si účtuje storno poplatok vo výške % z celkovej zaplatenej sumy takto:

  1. Pri zrušení registrácie od 1. apríla a viac je storno poplatok 20 % zo zaplatenej sumy
  2. Zrušenie registrácie od 1. mája a viac, storno poplatok je 40 % zo zaplatenej sumy
  3. Zrušenie registrácie od 1. júna a viac, storno poplatok je 70 % zo zaplatenej sumy
  4. Zrušenie registrácie od 10. júna a neskôr, storno poplatok je 100 % zaplatenej sumy - to znamená, že zaplatená suma sa už v plnej výške nevracia.

Zrušenie registrácie je možné len e-mailom na adresu svatava@bestdancegroup.com. Dátum prijatého e-mailu so zrušením registrácie je zároveň dátumom, podľa ktorého sa vypočíta storno poplatok, pozri tabuľku vyššie.

STORNO POPLATKY SA VZŤAHUJÚ VÝLUČNE NA MNOŽSTVO TANEČNÝCH LEKCIÍ UVEDENÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE WWW.WWW.DANCECAMP.EU!

STORNO POPLATKY SA NEVZŤAHUJÚ NA UBYTOVANIE, DOPRAVU ALEBO INÉ NÁKLADY HRADENÉ KUPUJÚCIM. TIETO PLATBY SÚ KUPUJÚCIM ZMLUVNE DOHODNUTÉ S TRETÍMI STRANAMI A ORGANIZÁTOR PODUJATIA WWW.WWW.DANCECAMP.EU ZA NE NENESIE PRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ.